Hessjøgruva

Hessjøgruva as

Hessjøgruva as ble etablert i 2011


- Selskapet forvalter mineralressurser for Holtålen kommune i Sør-Trøndelag.

- Selskapet er 100% eid av kommunen

- Holtålen kommune besitter siden 1986 3 utvinningsretter i Hessjøfeltet. Rettighetene er forlenget fram til 2022.

Forekomsten ligger i Hessdalen ca. 1/2 km. vest for kommunegrensa til Røros i SØ og igjen bare ca 8 km. fra det velkjente Nord-gruve feltet i Røros med Kongens gruve sentralt i feltet.

Hessdalen er ellers kjent for sine lys og (UFO) fenomener, som iflg. nye utredninger kan ha sammenheng med kis mineraliseringene i dalen, som utløser disse fenomener.

Se Her

Se også www.hessdalen.org


Bilder fra området finner du HER


Kart over området finner du HER

Det er prøveboret ca 12.000 meter.


- Det er gjennom dette beregnet ca 3 mill. tonn som påvist og (svært) sannsynlig malm med Cu 1,7% og Zn 1,4%.

- Kommunen jobber for finansiering av adkomst til malmen via stoll, samt prøveboringsprosjekt under jord.

- Malmlinsens aksestuping (plunge) på 30 - 45 grader gjør at videre prøveboring fra dagen er lite aktuelt.

Hessjø fk. tilhører Røros-regionens malmprovins av såkalte VMS, Cu - Zn - S kis malmer. Markerte foldestrukturer i deler av Rørosfeltet medfører at mineraliseringer som ligger innenfor slike foldestrukturer har utviklet seg til malmlinser med meget betydelig akseutstrekning i forhold til andre dimensjoner som bredde og mektighet, noe som gir store anslag for mulig malm for slike forekomster.

De mest betydelige av slike kjente malmer i Rørosfeltet er Killingdal gruve (Holtålen) og Kongens gruve (Røros).

Hessjø fk. synes synes også å være en slik forekomst med stor akselengde med betydelig anslag av mulig malm mot dypet i størrelsesorden 10 - 12 mill. tonn: NGU Report 2007 - 023 og rapport fra bergingeniør Theodor W. Holmsen 13.04.09 her.

Oversikt over Metalliske forekomster i i Sør-Trøndelag av geolog Terje Bjerkegård: http:/www.stfk.no/Documents/Nering/mineralseminar/malm.pdf.


Deltagelse i forskningsprosjekt


Hessjøgruva A/S ble etablert i 2011 primært for å skaffe offentlig kapital for å kunne fullføre de innledende undersøkelser som var satt i gang ved SINTEF for å undersøke malmens potensiale som oksygenbærer i en CLC (chemical loop combustion) prosess for rensing av CO2 i avgasser fra gass- og kullkraftverk.

Første fase i dette prosjektet er nå fullført med med meget positive resulteter.

Cu - S kis fra Hessjø fk. har vist seg å ha egenskaper som oksygenbærer i prosessen, som langt overgår andre materialer som er testet.

Det er antatt at malmens råmalmverdi kan økes 2 - 3 ganger sammenlignet med konvensjonell fremstilling av Cu og Zn konsentrater i form av flotasjonsprodukter fra malmen.

Men også produksjon av Cu og Zn konsentrater ved konvensjonelle oppredningsprosesser fremstår i dag som svært lønnsomt med de nåværende høye Cu priser som har 4-5 doblet seg i løpet av de siste 10 år. Utdrag fra rapporten her.


Hessjøgruva er nå kommet til et stadium der vi må få med en industriell aktør i prosessen videre og søker nå investor(er) til prosjektet.KONTAKT:

Styreleder:                 Gudbrand Rognes                   mobil: 909 77 418                  mail: gudbrand.rognes@gauldalen.no

Styremedlem:             Arve Hitterdal                        mobil: 950 21 657                  mail: arve.hitterdal@holtalen.kommune.no

Daglig leder:               Thor E. Stuedal                      mobil: 977 06 835                  mail: thor.stuedal@gmail.com